अवैध दारू विक्रेत्यास केले १ वर्षासाठी जेरबंद, एम. पी. डी. ए. कायद्यातंर्गत कारवाई ..दारू सप्लाय(डीलर) करणार्यांवर देखील करा कारवाई. - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Thursday, May 26, 2022

अवैध दारू विक्रेत्यास केले १ वर्षासाठी जेरबंद, एम. पी. डी. ए. कायद्यातंर्गत कारवाई ..दारू सप्लाय(डीलर) करणार्यांवर देखील करा कारवाई.

अवैध दारू विक्रेत्यास केले १ वर्षासाठी जेरबंद, एम. पी. डी. ए. कायद्यातंर्गत कारवाई ..दारू सप्लाय(डीलर) करणार्यांवर देखील करा कारवाई.
बारामती:- बारामती उपविभागातील वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशनचे हृददीतील काही इसम अवैध दारूविकी करत असल्याने त्यांचे विरुद्ध दारुबंदी कायदयान्वये वेळोवेळी गुन्हे दाखल करून प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली होती,परंतु सदरची कायदेशीर कारवाई करुन देखील ते अवैध दारु विकी बंद करत नसल्याने त्यांचे विरुद्ध प्रचलित कायदयाव्दारे कडक प्रतिबंधक कारवाई करणेचे आदेश मा. श्री. अभिनव देशमुख सो. पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी दिलेले होते.वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी सहा पोलीस निरीक्षक श्री सोमनाथ विष्णु लांडे यांनी वडगाव
निंबाळकर पोलीस स्टेशन चे गुन्हे विषयक अभिलेखावरील मौजे निंबुत ता बारामती जि. पुणे येथे अवैध दारुव्रिकी करणारा प्रकाश चैनसिंग नवले वय ५२ वर्ष यांचे विरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन येथे सुमारे २५ दारुबंदी
कायदयान्वये गुन्हे दाखल असलेने त्याचे एम.पी.डी.ए. कायदया अंतर्गत प्रस्ताव तयार करून मंजुरी कामी मा.पोलीस अधिक्षक सो पुणे ग्रामीण यांचे मार्फतीने मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी सो. पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणेत आलेला होता. सदर प्रस्तावाची पडताळणी करून मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी सो. पुणे यांनी प्रकाश चैनसिंग
नवले वय ५२ वर्ष रा. निंबुत ता. बारामती जि. पुणे यांस एम. पी. डी. ए. कायदयान्वये १ वर्ष स्थानबध्द करणेचे आदेश दिलेने आज रोजी सदर अवैध दारुविक्रेता प्रकाश चैनसिंग नवले यांस वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन कडून ताब्यात घेवुन त्यास येरवडा कारागृह पुणे येथे जमा करणेत आलेले आहे.बारामती उपविभागातील वारंवार अवैध हातभट्टीची दारु विकणा-या एकुण २० इसमांवर एम.पी.डी.एकायदयातर्गंत कारवाई करणेसाठी यादी बनविण्यात आलेली असुन एकुण १५० इतर अवैध दारु विक्रेत्यांवर तडीपारीची कारवाई करणेत येणार असलेबाबत मा. गणेश इंगळे  उपविभागीय पोलीस अधिकारी बारामती यांनी सांगितलेले आहे.
सदरची कामगिरी ही मा.डॉ. अभिनव देशमुख पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, मा.श्री. मिलींद मोहीते अपर पोलीस अधीक्षक बारामती विभाग, मा. श्री गणेश इंगळे . उपविभागीय पोलीस अधिकारी बारामती उपविभाग, मा.
श्री अशोक शेळके पोलीस निरीक्षक स्थागुशा पुणे ग्रामीण, यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री सोमनाथ विष्णु लांडे सहा पोलीस
निरीक्षक, पोसई श्री.योगेश शेलार, पोसई सलीम शेख, स.फौ. जगताप, पो हवा / महेश बनकर, स्था. गु.शा,पुणे ग्रामीण
तसेच वडगाव निंबाळकर पो.स्टे चे पो हवा रमेश नागटिळक, दिपक वारुळे, पोलीस नाईक अमोल भोसले, नितीन बोराडे,पो. साळुंके, पोपट नाळे, अमोल भुजबळ, म.पो.कॉ / प्राजक्ता जगताप यांचे पथकाने केली आहे.अशी माहिती सोमनाथ विष्णु लांडे सहा पोलीस निरीक्षक, वडगाव निंबाळकर पो.स्टे.यांनी दिली.

No comments:

Post a Comment