बारामती शहर पोलीस स्टेशनला टाईम २४ न्यूज महाराष्ट्र सांगुन OLX व इतर ऑनलाईन वेबसाईडवर विक्रीसाठी कारचे फोटो टाकून फसवणुक करणारा गजाआड - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Tuesday, August 17, 2021

बारामती शहर पोलीस स्टेशनला टाईम २४ न्यूज महाराष्ट्र सांगुन OLX व इतर ऑनलाईन वेबसाईडवर विक्रीसाठी कारचे फोटो टाकून फसवणुक करणारा गजाआड

बारामती शहर पोलीस स्टेशनला टाईम २४ न्यूज महाराष्ट्र  सांगुन OLX व इतर ऑनलाईन वेबसाईडवर विक्रीसाठी कारचे फोटो टाकून फसवणुक करणारा गजाआड
बारामती:- बारामती शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नं ४३५/२०२१ भा.दं.वि.क. ४२०,३४ प्रमाणे दाखल असुन दाखल गुन्हयातील आरोपी क्र. १) महेश मच्छीन्द्र कदम वय ३१वर्षे मुळ रा. काटी ता.तुळजापुर जि.उस्मानाबाद सध्या रा. देसाईवस्ती बेलवाडी ता.इंदापुर जि.पुणे याने व फरारी आरोपी क्र. २) प्रियांका पांडुरंग जाधव रा. एम.आ.डी.सी. ता.बारामती जि.पुणे हीचे नावावर असलेली मारूती सुझुकी कंपनीची वॅगनार VXI 1.2 मॉडेलची कार तिचा नंबर MH-13-DL-7333 असा असलेली कार ही OLX या ऑनलाईन वेबसाईडवर विक्रीसाठी फोटो व माहीती अपलोड करून यातील फिर्यादी यांना कार खरेदी करायची असल्याने व ती आवडल्याने सदर आरोपी क्र. १ याने त्यांना बारामती येथे बोलवल्याने दिनांक १३/०८/२०२१ रोजी फिर्यादी यांचे भाऊ तसेच त्यांचे मित्र असे तिघेजण बारामती येथे आले असता आरोपी कं. १ याने त्याचेकडील नमुद कारमध्ये बसवुन गाडीची ट्रायल देवुन व गाडीचे कागदपत्रे दाखवले
नंतर फिर्यादी व आरोपी यांचेमध्ये सदर गाड़ीचा ५ लाख रूपये रकमेला व्यवहार ठरला त्यातील ४ लाख रू त्याच दिवशी व उरलेली १ लाख रू रक्कम ही गाडी खरेदीची सर्व प्रोसेस झालेनंतर देण्याचे ठरले त्यांनतर यातील फिर्यादी, साक्षीदार व आरोपी क्र. १ हे सर्वजण स्टेट बँक ऑफ इंडीया भिगवण रोड शाखा बारामती या ठिकाणी जावुन फिर्यादी व त्यांचे भाऊ यांनी आरोपी क्र. १ याने सांगीतले प्रमाणे आरोपी क्रं. २ यांचे अॅक्सीस बॅक शाखा कन्ना चौक सोलापुर मधील
खाते क्रं ९१६०१००६८१२३३६४ या खात्यावर फिर्यादीचे स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा उंब्रज शाखेतील खाते नंबर ३१४१८२०४४५६ मधील दि. १३/०८/२०२१ रोजी आर.टी.जी.एस.ब्दारे ४,००,०००/- रूपये ट्रान्सफर केले व त्यानंतर सदर आरोपी अ.नं. १ याने फिर्यादी व साक्षीदार यांना त्याचेकडील नमुद वाहनात बसवुन घेवुन बारामती येथील नविन प्रशासकिय भवन येथील माऊली झेरॉक्स सेंटर येथे जावुन त्या ठिकाणी गाडीचे व्यवहाराची नोटरी करण्यास सुरवात केली थोडया वेळानंतर आरोपी कं. १ याने फिर्यादी व साक्षीदार यांना आरोपी कं. २ हीस सही करणेकामी घेवुन येतो असे सांगुन त्या ठिकाणाहून MH-13-DL/7333 ही गाडी घेवुन गेला. तो परत लवकर न आल्याने फिर्यादी व साक्षीदार यांनी त्यास त्याचे मोबाईल कं. ९१३०२२७३३३ यावर अनेकवेळा फोन लावले परंतु त्याने फोन उचलले नाहीत. त्यानंतर दुपारी ४:३० वाचे सु. फिर्यादी व साक्षीदार यांनी अॅक्सस बँक बारामती येथे जावुन आरोपी कं. २ हीचे खातेवर आरोपी कं. १ याने सांगीतले प्रमाणे आर. टी.जी.एस. केलेल्या ४,००,०००/- रू रकमेबाबत चौकशी केली असता सदर खात्यावरून सर्व रक्कम विड्रॉ केल्या बाबत सांगीतले त्यानंतरही तकार देईपर्यंत फिर्यादी व साक्षीदार आरोपीस फोन व्दारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु आरोपी हा त्यांचा फोन रिसीव्ह करत नव्हता तेंव्हा फिर्यादी व साक्षीदार यांची आरोपी क्र. १ व २ यांनी संगणमत करून फसवणुक केली असल्याचे लक्षात आले. वगैरे मजकुराचे फिर्यादी वरून गुन्हा रजिस्टरी दाखल करण्यात आला होता.सदर गुन्हयाचा तपास मा. पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक गणेश निंबाळकर करीत आहेत.सदर आरोपी महेश मच्छिंद्र कदम वय ३१वर्षे मुळ रा. काटी ता.तुळजापुर जि. उस्मानाबाद सध्या रा.देसाईवस्ती बेलवाडी ता.इंदापुर जि.पुणे हा लोकांना गाड़ी विकताना मी टाईम २४ न्युज महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीचा संपादक आहे असे सांगुन लोकांचा विश्वास संपादन करून लोकाना विश्वसात घेवुन त्यांची फसवणुक करीत आहे. सदर आरोपीवर डॉंगरे पोलीस स्टेशन मुंबई १) गु.र.नं. ०३/२०१४ भा.द.वि.क.३६५,३६८,३४४,३४६,३२४,३२५,५०६,३४ जेल रोड पोलीस स्टेशन सोलापुर २) गु.र.नं. ३३१/२०१८ भा.द.वि.क.(बी)(सी), ३४ सोलापुर तालुका पोलीस स्टेशन ३)
गु.र.नं. ०२/२०२१ भा.द.वि.क.१४३,१४७, १४८, १४९,५०४,५०६,३८०,३२७ व चेक बॉन्सचे दोन गुन्हे दाखल असुन आरोपीने असा प्रकारे कोणाची फसवणुक केलेली असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला येवुन तक्ार द्यावी असे
आवाहन करण्यात येत आहे.सदरवी कामगिरी मा. पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख , मा. अपर पोलिस अधीक्षक श्री मिंलींद मोहिते तसेच मा.उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री नारायण शिरगावकर, यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्री नामदेव शिंदे बारामती शहर पोलीस स्टेशन पोलीस उपनिरीक्षक गणेश हनुमंत निंबाळकर, सहा. फौजदार शिवाजी निकम, पोलीस नाईक बापु बनकर, पो.कॉ. दशरथ इंगोले, तुषार चव्हाण, अकबर शेख, सायबर क्राईमचे पोलीस निरीक्षक औदुंबर पाटील, सपोनि मोहीते, सुनिल कोळी, चैतन पाटील यांनी केली.

No comments:

Post a Comment