बारामतीत शाकंबरी नागरी सहकारी पतसंस्थेचे कर्ज गैरव्यवहार;2,18,77,275 रुपये रकमेचा अपहार.. - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Tuesday, May 28, 2024

बारामतीत शाकंबरी नागरी सहकारी पतसंस्थेचे कर्ज गैरव्यवहार;2,18,77,275 रुपये रकमेचा अपहार..

बारामतीत शाकंबरी नागरी सहकारी  पतसंस्थेचे कर्ज गैरव्यवहार;2,18,77,275 रुपये रकमेचा अपहार..
बारामती:-बारामतीत पतसंस्था गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून याबाबत  सुनिल मथुरा काळे वय 54 वर्ष राहणार मु. पो. वडगाव ता. करमाळा, जि. सोलापुर,व्यवसाय नोकरी (विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2, सहकारी संस्था, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून 1) श्री. अनिल बबनराव गलांडे रा. शांभवी, अशोकनगर, बारामती ता. बारामती जि. पुणे. तत्कालिन सचिव 2) श्री. मुकुंद महादेव गिजरे मु.पो. सातव गल्ली, कसबा, बारामती ता. बारामती जि. पुणे. 3) श्रीमती मंजुश्री विठ्ठल दुगम रा. गोकुळवाडी, कचेरी रोड बारामती ता. बारामती जि.पुणे,अपहाराची रक्कम 2,18,77,275/- प्रकरणी
 फिर्यादी यांनी फिर्याद दिली त्यावरून बारामती शहर पोलीस स्टेशन गु. रजि.न.396/2024 भा.द.वि. कलम 420,406,409,34 महाराष्ट्र ठेवीदाराच्या हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम 3,4 प्रमाणे  दि.01/04/2010 रोजी ते दि. 31/03/2022 या कालावधित शाकंबरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. ता. बारामती जि.पुणे या संस्थेचे तात्कालीन चेअरमन श्री अनिल बबनराव गलांडे तात्कालीन सचिन मुकुंद महादेव गिजरे व श्रीमती मंजुश्री विठ्ठल दुगम यांनी शाकंबरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. ता. बारामती जि. पुणे या पतसंस्थेचे कर्ज व्यवहारामध्ये गैरव्यवहार करुन रक्कम रुपये 2,18,77,275 (दोन कोटी अठरा लाख सत्त्यात्तर हजार दोनशे पंच्चाहात्तर फक्त) या रकमेचा गैरव्यवहार अपाहार करुन सर्वांनी कट रचुन खोटी व बनावट कर्ज प्रकरणे तयार करुन, कर्ज खतावणी मध्ये चुकीच्या नोंदी नोंदवुन सहकारी कायदा, कानुन व पोट नियमांचे उल्लंघन करुन विना तारण कर्ज देवुन तसेच अपुरे कागपत्राचे आधारे तारणी कर्ज वाटप करुन संस्थेची व ठेवीदारांची फसवणुक करून स्वताचे पदाचा गैरवापर करुन संघनमताने विश्वासघात करुन फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी सदर विनिर्दिष्ट अहवालानुसार, मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बारामती, ता. बारामती, जि.पुणे यांनी त्यांचे कार्यालया कडील जा. क्र. 164/सन 2024, दि.09/05/2024 अन्वये, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(5) (ब) मधील तरतूदी नुसार सदर संस्थेमधील गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या तत्कालीन चेअरमन श्री. अनिल बबनराव गलांडे, तत्कालिन सचिव श्री. मुकुंद महादेव गिजरे व श्रीमती मंजुश्री विठ्ठल गम यांचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करणेस शासनाच्या वतीने प्राधिकृत केले असून, त्यास अनुसरून मी सदरची फिर्याद देत आहे. शांकभरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. बारामती ता. बारामती जिल्हा पुणे या संस्थेचे तत्कालिन चेअरमन श्री. अनिल बबनराव गलांडे, तत्कालिन सचिव श्री. मुकुंद महादेव गिजरे व श्रीमती मंजुश्री विठ्ठल दुगम यांनी, त्यांचे अधिकाराचा गैरवापर व पदाचा दुरुपयोग करुन, संस्था व सभासदाचा विश्वासघात करून तसेच फसवणूक करुन, संगनमताने संस्थेच्या एकूण रु. 2,18,77,275/- (दोन कोटी अठरा लाख सत्याहत्तर हजार दोनशे पंच्याहत्तर फक्त) एवढ्या रक्कमेचा गैरव्यवहार कैलेला आहे. त्यामुळे माझी तत्कालिन चेअरमन 1) श्री. अनिल बबनराव गलांडे रा. शांभवी, अशोकनगर, बारामती ता. बारामती जि. पुणे. तत्कालिन सचिव 2) श्री. मुकुंद महादेव गिजरे मु.पो. सातव गल्ली, कसबा, बारामती ता. बारामती जि. पुणे. 3) श्रीमती मंजुश्री विठ्ठल दुगम रा. गोकुळवाडी, कचेरी रोड बारामती ता. बारामती जि.पुणे. यांचे विरुद्ध माझी सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे. वगैरे मजकुरचे फियादी वरुन गुन्हा रजि दाखल करण्यात आला असून पोसई घोडके यांनी गुन्हा दाखल करून घेतला असून तपास  पो. नि. संतोष घोळवे बारामती शहर पोलीस स्टेशन करीत आहे.

No comments:

Post a Comment